Бели Анђео

Српски

Бели анђео на Христовом гробу XIII век (Мироноснице на Христовом гробу),

Лепота милешевског Анђела представља инспирацију многим уметницима, а истовремено и најсавршенију уметничку форму. Он је подједнако и слика и прича, поезија и музика, филм и фотографија, дело и скулптура. Он је дубоко сазерцање, вера и машта, уметнички доказ лепоте живог Бога. 

Сер Артур Еванс, енглески археолог и новинар, написао је у „Манчестер гардијану” 1. септембра 1883. године да ништа што су ренесансни мајстори створили не може се поредити са лепотом Анђела из Милешеве. Он је пробудио интересовање и трасирао пут светским византолозима у првим деценијама XX века. После готово једног столећа француска историчарка уметности Тања Велманс, успешно је бранила тезу да је заправо ренесансна уметност започела у Милешеви, знатно пре Ђота и раних италијанских сликара. Европска културна баштина више се није могла посматрати издвојено.

Када је из Европе послат први сателитски сигнал у васиону, у „пакету достигнућа Земљана”, биле су слике човековог освајања Месеца, Кинеског зида, звуци китова,Библија и фреска Белог анђела. Веровало се да ће, ако у васиони постоје разумна бића, схватити поруку коју својом појавом и ликом носи Бели анђео, а то је порука мира, љубави и разумевања. То нам говори да се не само ми Срби представљамо свету са ликом Белог анђела, већ се и свет, његовим ликом представља васиони. Управо због тога је Бели анђео универзални симбол мира, а „гледање у Њега је равно молитви”.

English

The White Angel at Christ’s Tomb, XIII Century

The beauty of an angel represents an inspiration for many artists, and at the same time it is the most perfect artistic form. He is equally an image and story, poetry and music, film and photography, a deedand sculpture. He is deep contemplation,faith and imagination, an artistic proof of beauty of the living God.

Sir Arthur Evans, an English archeologist and journalist, wrote in “The Manchester Guardian” on September 1, 1883, that nothing that Giotto ever created could be compared with the beauty of the Angel of Milesheva.

When the first satellite signal was sent from Europe to space on July 23, 1963, in the “Package of the Achievements of Earthlings” there were photographs of man’s conquest of the Moon, the Chinese Wall and the fresco of the White Angel. It was believed that, if there are intelligent beings  in space, they would comprehend the message carried with the appearance and character of the White Angel, which is explicitly the message of peace, love and understanding. That tells us that it is not only we, the Serbs, who present ourselves to the world with the image of the White Angel, but also the whole world presents itself with this image to the entire universe.  For this very reason is the White Angel a universal symbol of peace, and “looking at Him is equal to a prayer”.

Русский

Белый ангел на Гробе Господнем XIII век

Красота Ангела дарит вдохновение многим деятелям искусства, и в тоже время предоставляет совершенную художественную форму. Он одновременно картина и притча, поэзия и музыка, фильм и фотография, труд и скульптура. Он – глубокое созерцание, вера и мечта, художественное доказательство красоты живого Бога.

Английский археолог и журналист Сэр Артур Эванс в газете „Манчестер Гардиан“ от 1 сентября 1883 года написал, что ничто созданное Джотто не может сравниться с красотой Ангела из Милешева.

Когда 23 июля 1962 года из Европы был послан первый спутниковый сигнал во Вселенную, в „Пакете достижений землян“ были фотографии высадки на Луну, Китайской стены и фрески Белого Ангела. Считалось, что если во Вселенной живут разумные существа, они поймут послание, которое несет своим ликом Белый Ангел – послание мира, любви и понимания. Тем самым не только мы, сербы, предстаем перед миром с ликом Белого Ангела, но целый свет с его образом предстает перед Вселенной. Поэтому Белый Ангел – универсальный символ мира, а „созерцание Его равно молитве“.    

Français

Ange blanc sur la TombedeChrist XIII siècle

La beautéd’Angelestl'inspiration pour de nombreux artistes, et enmême temps uneforme d'art la plus parfaite. Ilestégalementl’image et l’histoire, la poésie et la musique, le cinéma et la photographie,l’œuvre et la sculpture. Ilestla contemplation profonde, la foi etl'imagination, la preuveartistiquede la beautédu Dieu Vivant.

Sir Arthur Evans, l'archéologueanglais et journaliste, a écrità “Manchester Guardian” de 1.erSeptembreen1883., querienque Giotto avaitcréé ne peutêtrecomparé avec la beautéd’Ange de Mileševa.

Lorsqueon aenvoyé le premier signal de satellite dansl'espaceen Europe le 23.Juillet 1962., dans un “paquetdes réalisationsterrestres”étaient les images de la conquêtehumaine de la lune, la Grande muraillechinoise et la fresque de l'Ange blanc. On croyaitquesidansl'universil yavait des êtressensibles, ilsvontcomprendre le message qu’apporte par sonapparence et le caractèrel’Ange blanc et c’etait le message de lapaix, d'amour et de lacompréhension. Cela nous ditque non seulementnous Serbesne présentonsnous au monde avec l'image de l'Angeblanc, maisaussi le monde se présente par son image au univers.C’estpourquoil’Angeblancest le symboleuniversel de la paixet “le regarderdirectementestégal à la prière “.